Confirmed and Trusted e-document repository solution by many companies and institutions.

Потврдено решение за е-архива во повеќе компании и институции.

MORE THAN JUST A SIMPLE DOCUMENT REPOSITORY

МНОГУ ПОВЕЌЕ ОД АРХИВА

With Nextsense Corporate Document Repository your business will experience a new quality dimension – organization, distribution, classification, central repository and online access to all corporate documents, safe and secure, at any time.

Со Nextsense Corporate Document Repository (e-Архива) вашиот бизнис добива нов квалитет – организација, дистрибуција, класификација, централно складирање и онлајн пристап до сите корпоративни документи, сигурно и безбедно, во секое време.

With a few clicks, all incoming and outgoing documents entering the document repository are being effectively scanned, distributed and archived. The system is equipped with the latest search and share functionalities and is available online 24/7 wherever you are.

Nextsense Corporate Document Repository (е-Архива) е континуирано и комплетно усогласен со законот за канцелариско и архивско работење и законот за архивски материјал.

Со само неколку клика сите влезни и излезни документи се скенирани, распределени и архивирани, со можност за пребарување и споделување а притоа достапни онлајн 24/7 каде и да сте.

TestimonialsПрепораки

Functionalities ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

Electronic Receipt of the Document

Електронски прием на документи

Distribution / Allocation

Распределување / Дистрибуција

Notifications

Нотификации

Multilingual UI

Повеќејазичност

Security and Access Right

Безбедност и права на пристап

Digital stamp

Електронски штембил

Digital document integrity

Интегритет на дигиталните документи

Cases

Предмети

Alarms

Аларми

History of made Changes and Distribution

Историја на промени и распределување

Document Geo-location Record

Евиденција на гео-локација Аларми на документ

Invoice entry

Внесување на фактури

Categorization

Категоризација

Searching

Пребарување

Discussion

Дискусија

Features Карактеристики

ADVANCED DOCUMENT SEARCH ENGINES ПРЕБАРУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ

Simple and Easy document search within the archive will be one of the key benefits for your organization. By using all available parameters, CDR users can search through any document they have access to. Една од главните придобивки на еАрхива е лесен начин на пребарување и достапност до архивираните документи. Корисниците може да ги пребаруваат документите до кои имаат право на пристап по сите параметри кои се поврзани со нив.

DEPENDING ON THE ROLE ASSIGNED, CDR USERS CAN ACCESS THE CATEGORIZED DOCUMENTS ACCORDINGLY Во зависност од улогата која им е доделена во системот, Корисниците пристапуваат до соодветните категоризирани документи.

NEVER MISS A DEADLINE – UTILIZE THE POWER OF CDR ALARMS АЛАРМИ

Add text-customizable alarms to your documents, schedule reminders for crucial deadlines and set your worries aside. From here on, CDR will make sure none of your deadlines are ever missed again! Секој корисник кој е учесник во одреден документ може да додаде Аларм (потсетник), со свој текст и да избере датум на кој електронската архива ќе го извести по e-mail за истиот.

DISCUSS, COLLABORATE, ACHIEVE! ДИСКУСИЈА(collaboration)

Now anyone having access to a document can add a comment, start a discussion or engage in a collaboration and yet do it all in one place. Keeping in touch just became more convenient than ever before. Учесниците во процесот на дистрибуција и работа по одреден документ може да отворат дискусија со коментари и забелешки за документот.

TEMPLATES AND BOOKS ОБРАСЦИ И КНИГИ

 • Record Book Деловодник
 • Internal Book Интерна доставна книга
 • Registry of Deeds Попис на акти
 • Postal Book Книга за пошта
 • Invoice Book Книга на фактури
 • Registry and Description of the Archive Material Опис и попис на архивски материјал
 • Book by the Type of Document Книга по тип на документ
 • List of Obsolete Documents Попис на материјалот на кого му изминал рокот за чување
 • Document Receipt Confirmation Потврда за прием на документ
 • Cover Page Generating Генерирање на Влошка (cover) страна

WE KEEP IT SECURE WITH ACCESS RIGHTS MANAGEMENT МЕНАЏИРАЊЕ СО ПРАВАТА НА ПРИСТАП

We make sure our solutions are always safe and highly secured. Through successfully employing an access rights management in CDR, we succeeded to deliver on our commitment. Со Nextsense e-Archive добивате сигурно решение кое успешно менаџира со правата на пристап на корисниците врз документите, а во исто време е флексибилен и реално го отсликува и овозможува процесот на дистрибуција на документите во една компанијата.

This security approach spans to all segments of the system, starting from document access rights to searching and integration services. It guaranties that the users whom the document is distributed to and the responsible persons in the company are the only ones that can access the document. Безбедносниот пристап се применува во сите сегменти од системот, почнувајќи од пристап до документ, пребарување, интеграциски сервиси. Гарантира дека документот можат да го пристапат само лицата до кои е распределен и овластените лица во компанијата.

The management of the user`s privileges provides availability of the system to each employee within the company, but without jeopardizing the ownership of the documents hence preventing unauthorized information access. Менаџирањето со привилегии овозможува системот да биде достапен на секој еден вработен во компанијата без притоа тоа да ги загрози сопственоста и неовластениот пристап до информациите.

Intranet Portal Интранет Портал
Signing Component Алатка за е-потпишување
Other BPMS Processes Други BPMSпроцеси
HR Requests HR барања
Contract Approval Одобрување на договори
Invoice Approval Одобрување на фактури

INTEGRATION WITH OTHER SYSTEMS ИНТЕГРАЦИЈА СО ДРУГИ СИСТЕМИ

The ability for integration with other corporate systems makes this solution a single central repository of all corporate documents. Other systems can read and attach documents, which are already submitted in the central document repository, or they can communicate with it, search or submit documents to it via web services. Интеграцијата со други корпоративни системи ја прави e-Archive да биде единствен централен депозитар на сите корпоративни документи. Другите системи може да читаат и прикачуваат документи веќе внесени во електронската архива или преку веб сервиси може да комуницираат со електронската архива, да пребаруваат или да внесуваат документи.

NEXTSENSE Corporate
Document
Repository Editions:
NEXTSENSE
e-Archive
едиции:

Basic

Basic

1 Central Repository
1 Централна Архива
Document Reception
Прием на документи
Document Distribution
Распределување на документи
Categorization
Категоризација
20 Users Included
Вклучени 20 корисници

Standard

Standard

Includes all Basic Edition Functionalities +
Ги вклучува сите функционалности од Basic Edition +
Multilingual UI
Повеќејазичност
Digital Stamp
Електронски штембил
Review by Docoment Type
Преглед по Типови на Документи
History of actions
Историја на акции
100 users included
Вклучени 100 корисници

Enterprise

Enterprise

Includes all Standard Edition Functionalities +
Ги вклучува сите функционалности од Standard Edition +
Cases
Предмети (папки)
Discussions, Alarms, Notifications
Дискусии, Аларми, Известувања
Geo-location and Document Dissolution
Гео-локација и Уништување на документи
Integration with Other Systems - read on URL
Интеграција со други системи - прочитајте на УРЛ
Supports adding additional companies/branches
Поддржува додавање на дополнителни компании / филијали

Datacenter

Datacenter

Includes all Enterprise Edition Functionalities +
Ги вклучува сите функционалности од Enterprise Edition +
Supports 5+ Repository Centers
Поддржува 5+ центри за складирање
Designed for companies with 500+ employees
Дизајниран за компании со 500+ вработени
Supports Multi-Server Farms
Поддржува мулти-серверски фарми

Benefits Бенефиции

 • A Single Central Repository for all Corporate Documents
  Единствен централен депозитар на сите корпоративни документи
 • Compliance Risk & Regulatory Management
  Континуирана усогласеност со легислативата во РМ
 • Fast, Easy Online Access and Document Management, 24/7
  Брз, лесен онлајн пристап и управување со документите, 24/7
 • Complete Control Over Document Access Rights
  Целосна контрола врз пристапот до документи
 • Secure & Effective Way to Manage Growing Volume of Paper and Electronic Documents.
  Сигурен и ефикасен начин за менаџирање на прирастот и организацијата на документацијата.
 • Integration with Other Corporate` Systems
  Интеграција со другите корпоративни системи
 • Integration of Multiple Repository Units into a Central Corporate Repository System
  Интеграција на документи од повеќе e-Archive единици во централна архива
 • Employee Training
  Обука на вработените
 • Time and Costs Savings
  Заштеда на трошоци и време
 • Domestic and International Experience in Designing Complex Digital Solutions
  Домашно и меѓународно искуство во изработка на комплексни дигитални решенија